fbpx Skip to content

Funding Available for Students, Researchers & Professionals to go to the USA through Prestigious Fulbright Awards

New Fulbright-HRB HealthImpact Professional Award Launched!

1st September 2016: The Fulbright Commission has now launched the 2017-2018 Fulbright Irish Awards competition. These globally-recognised Awards support Irish and EU citizens to undertake postgraduate study, research or teaching in the USA for a 3-12 month period.

Fulbright Awards, operating between the U.S. and 155 countries, provide a monetary grant, accident and emergency insurance, visa administration, cultural and professional programming, and ongoing support. Candidates from all disciplines are welcome to apply.

Website version

Fulbright Executive Director, Dr Dara FitzGerald & Dr Mairead O’Driscoll, Director of Research Strategy & Funding Directorate, Health Research Board

This year the Fulbright Commission partners with the Health Research Board to launch the Fulbright-HRB HealthImpact Awards, which will support Health Professionals to conduct short-term study or research in the USA for a 3-6 month period.

While the General Student and Scholar Awards are open to all disciplines, there are a number of additional sponsored Awards on offer in the fields of Geoscience, Marine Studies, Agriculture, Environmental Protection, Business Innovation and Law. The Foreign Language Teaching Assistantship (FLTA) Awards offer opportunities for Irish speakers to teach the Irish language and take courses at several US Institutions. The Fulbright TechImpact Awards support flexible short-term, non-commercial projects and research, exploring how technology contributes to a larger social value.

The US Ambassador to Ireland Mr Kevin O’Malley said: “This year marks the 70th Anniversary of the global Fulbright Program. Through educational and cultural exchange, this program brings a little more knowledge and a little more compassion into world affairs. I strongly encourage students, researchers and professionals to apply and become part of an esteemed network that advances international understanding and strengthens the U.S.-Irish relationship.”

The Minister for Foreign Affairs and Trade Mr Charlie Flanagan T.D. said: “The Fulbright Awards continue to play a central role in promoting and deepening educational links between Ireland and the US.  These awards allow students and researchers to develop their talents and expertise in a range of exciting areas, and further enrich the relationship between Ireland and the US. The Irish Government is proud to support the Fulbright Awards, especially in this the programme’s 70th anniversary year.””

Fulbright Commission Executive Director Dr Dara FitzGerald said: “Fulbright Awards have had, and will continue to have, a significant impact on Awardees careers, they serve to open US opportunities and indeed advance Irish research. These Awards not only provide funding, they also offer a priceless support structure and introduce candidates to a vast international network.  The Irish-US relationship is one we should embrace and promote, what better way in these turbulent times than through education and knowledge sharing.

The new Fulbright-HRB HealthImpact Award is a one-of-a-kind award and offers unique opportunities for Irish Health professionals to conduct original research and share knowledge and ideas whilst in the USA, and to bring this enhanced expertise back to Ireland. We are delighted to partner with the Health Research Board on this new Award.”

For further details and eligibility criteria please visit www.fulbright.ie. The application deadline is 4pm, 28th October 2016.

 

Preas Ráiteas
Le hEisiúint Láithreach

Maoiniú do Mhic Léinn, do Thaighdeoirí agus do Dhaoine Gairimiúla dul go SAM trí na Dámhachtainí Fulbright

Seoladh an dhámhachtain ghairmiúil nua Fulbright-HRB HealthImpact!

 1 Meán Fómhair 2016: Sheol an Coimisiún Fulbright comórtas dámhachtain Fulbright 2017-18. Tá na dámhachtainí aitheanta ar fud na cruinne. Tá na dámhachtainí ann le tacaíocht a thabhairt do mhic léinn Éireannacha agus  do mhic léinn de chuid an Aontais Eorpaigh  tabhairt faoi staidéar, taighde nó teagasc sna Stáit Aontaithe ar feadh 3-12 mí.

Rithear na Dámhachtainí Fulbright idir na Stáit Aontaithe agus 155 tír eile, tugtar deontas, árachas timpistí agus éigeandála, cabhair riaracháin visa, clár cúlturtha agus gairimiúil agus tacaíocht leanúnach leis na dámhachtainí. Fáilteatar roimh iarratasóirí ó réimsí eagsúla cur isteach ar na dámhachtainí.

I mbliana, i gcomhpháirt leis an mBord Taighde Sláinte, sheol an Coimisiún Fulbright an Dámhacháin HRB HealthImpact. Tacaíonn an dámhachtain seo le daoine gairimúla sláinte chun staidéar a dhéanamh go gearrthéarmach sna Stáit Aontaithe ar feadh 3-6 mí.

Cé go bhfuil na dámhachtainí ginearálta oscailte do mhic léinn agus do scoláirí de bhunús gach réimse, tá dámhachtainí urraithe sa bhreis ar fáil i nGeo-eolaíocht, Muirí Staidéar, Talamhaíocht, Cosant Comhshaoil, Nualaíocht Gnó, Dlí agus Innealtóireacht. Cuirtear deiseanna ar fail do dhaoine le Gaeilge an teanga a theagasc i gcúpla Institiúid Tríú Léibhéal leis an gClár Fulbright um Chúntóireachtaí Múinteoireachta i dTeangacha Iasachta, le seo, faigheann na teagascóirí deis cúrsaí a dhéanamh iad féin freisin. Cuireann na damhachtainí TechImpact tacaíocht gearrthéarmach solúbtha neamhthráchtála ar fáil. Leis an dámhachtain seo déantar staidéar ar conas a chuireann an teicneolaíocht le luach sóisialta níos mó.

Dúirt Ambasadóir na Stát Aontaithe d’Éire Kevin O’Malley: “Seo í an 70ú bliain den chlár domhanda Fulbright. Trí mhalartú oideachasúil agus cúlturtha, tá an clár ag iarraidh rud beag níos mó eolais, réasúin, agus comhbhá a tahbhairt d’eachtraí domhanda. Molaim go láidir do mhic léinn, do thaighdeoirí agus do dhaoine ghairmiúla iarratais a dhéanamh agus a bheith mar chuid den ghreasán domhanda iomartach seo”.

Dúirt an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála Charlie Flanagan TD “Tá ról lárnach ag na Dámhachtainí Fulbright i gcur chun cinn agus i mbuanú nascanna oideachasúla idir Éire agus na Stáit Aontaithe. Ligeann na dámhachtainaí seo do mhic léinn agus do thaighdeoirí a bhuanna agus a shaineolas a fhorbairt i go leor réimhsí spreagúla agus cuireann said níos mó leis an gcaidreamh idir Éire agus na Stáit Aontaithe. Tá bród ar Rialtas na hÉireann tacú leis na Dámhachtainí Fulbright ach go háirithe anois le linn an 70ú bliain dóibh.”

Dúirt Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Choimisiúin Fulbright an Dr. Dara FitzGerald: Tá agus leanfaidh na dámhachtainí Fulbright ag baint torthaí suntasacha amach do ghairmeacha na ndámhachtaithe. Leis na dámhachtaithe seo osclaítear doirse sna Stáit Aontaithe agus cuirtear go mór le taighde Éireannach. Ní hamháin go gcuirtear maoiniú ar fáil leis an airgead seo, tugtar tacaíocht dóibh agus tá greasán idirnáisiúnta ollmhór ann dóibh freisin. Is caidreamh idir Éire agus na Stáit Aontaithe gur mian linn a chuir chun cinn le linn na hama deacar seo agus cén bealach is fearr chun sin a dhéanamh ná tríd oideachas agus trí eolas a roinnt.

Is dámhachtain faoi leith é an dámhachtáin nua Fulbright-HRB HealthImpact agus leis tá deiseanna sonracha le haghaidh gairmí sláinte chun taighde a dhéanamh agus eolas a roinnt agus iad sna Stáit Aontaithe agus ansin chun saineolas feabhsaithe a thabhairt ar ais chun na hÉireann.”

Le haghaidh tuilleadh eolas agus critéir cáilitheachta, féach ar www.fulbright.ie. Is é an 28ú Deireadh Fómhair 2016 ag 16:00 an spriocdháta d’iarratas.

*Nóta don Eagarthóir:
Bhunaigh an Seanadóir J. William Fulbright an Clár Fulbright i 1946 agus is é an clár idirnáisiúnta Meiriceánach is mó agus is mó cáil air ar fud na cruinne. Leis an gclár, cuirtear deiseanna malartú oideachasúil ar fáil i 155 tír. Gach bliain cuireann an Coimisiún Fulbright na hÉireann deontas do shaoránaigh Éireannacha agus do shaoranaigh de chuid an Aontais Eorpaigh chun staidéar, taighde nó teagasc sna Stait Aontaithe agus do Mheirceánaigh amhlaidh a dhéanamh in Éirinn. Ón am ar bunaíoch é, tá 2,000 mac léinn iarchéime, scoláirí, daoine gairimúla agus múinteoirí i ndiadh páirt a ghlacadh sa chlár idir na Stáit Aontaithe agus Éire.

Ceisteanna ó na meáin:
Emma Loughney, Fulbright Commission
emma.loughney@fulbright.ie 01 6607670 / 0876654535
Suíomh Gréasáin: www.fulbright.ie
Twitter: @Fulbright_Eire

 

 

 

Skip to content